public

CIS Controls Version 7 - Introduktion - Del (0/20)

CIS-åtgärderna är en uppsättning av olika skyddsåtgärder vilka tillsammans ska representera en god grund för din organisations cybersäkerhet. Skyddsåtgärderna är fördelade över totalt 20 åtgärdsområden vilka i sin tur innehåller många fler specifika och relativt konkreta skyddsåtgärder.

för ett år sedan

Senaste Artikel Cyberförsvarsdagen 2020 - Löpande anteckningar av Christoffer Strömblad public

Inledning

Det finns onekligen många åsikter om vad cybersäkerhet innebär och vilka åtgärder det bör omfatta. Det finns också lagar, förordningar och föreskrifter som också uttrycker mer bestämda åsikter, men de är sällan särskilt konkreta. Många gånger lämnas vi fortfarande att klura ut det svåra själva.

Men så finns CIS-åtgärderna och i denna serie beskriver jag version 7. CIS-åtgärderna? Menar jag kanske SANS Critical Security Controls (CSC)? Nej, jag menar CIS-åtgärderna eftersom dessa har ersatt CSC-kontrollerna.

I detta första inlägg går vi övergripande igenom samtliga kontroller för att senare gräva ner oss lite djupare i varje åtgärd. Målsättningen är sedan att publicera en individuell artikel för varje åtgärdsområde och beskriva detta i något mer detalj, förslag på införande osv.

Cybersäkerhet 20 åtgärder

CIS-åtgärderna består av totalt 20 åtgärdsområden spritt över tre kategorier; grundläggande, utökade och organisatoriska åtgärder. För varje övergripande kategori finns det sedan ett antal åtgärdsområden, vilka i sin tur är uppdelade i mer specifika åtgärder för att uppnå målsättningen i åtgärdsområdet.

Låt oss göra en översiktlig genomgång av åtgärderna inom varje kategori, vi börjar med den grundläggande kategorin.

Grundläggande åtgärder

Inom ramen för de grundläggande åtgärderna finns det totalt sex åtgärdsområden:

 1. Inventering och hantering av hårdvara
  • Lär känna ditt nätverk och dina enheter, vet vad som finns och var det finns.
 2. Inventering och hantering av mjukvara
  • Samma som för (1) men istället avseende mjukvaror.
 3. Kontinuerlig hantering av sårbarheter
  • Skanna kontinuerligt alla dina enheter efter sårbarheter och hantera dessa enligt konstens alla regler.
 4. Hantering av administrativa rättigheter
  • Inför processer och verktyg för att genom kontrollerade former ha koll på vilka administrativa rättigheter som används var och av vem
 5. Säker konfiguration för hårdvara och mjukvara på mobila enheter, bärbara datorer, stationära datorer och servrar
  • Du ska veta vilka inställningar som finns på vilka enheter och använda rigorösa metoder för att säkerställa att ändringar görs kontrollerat
 6. Underhåll, övervakning och analys av loggar
  • Samla in, analysera och förstå vad som inte hör hemma i loggarna. Skapar förutsättningarna för att kunna täcka angriparna med olja och fjädrar… det ska synas att de trampar runt i dina system.

Utökade åtgärder

I den utökade åtgärdskategorin finns det totalt 10 åtgärdsområden:

 1. Skydd av e-post och webbläsare
  • Dessa två kommunikationsvägar måste hanteras ordentligt och genom omfattande kontroller. Exempelvis hantering av plugins i webbläsare, uppslag av domännamn (DNS) osv.
 2. Skydd mot skadlig kod
  • Du ska helt enkelt ha ett skydd mot skadlig kod på dina enheter vilket kan omfatta allt från DEP, ASLR till traditionella AV-produkter.
 3. Begränsning och hantering av nätverksportar, protokoll och tjänster
  • Säkerställ att du har koll på vilka tjänster som ska finnas på vilka maskiner.
 4. Förmåga om återläsning av data (backuper)
  • Förmåga att säkerhetskopiera data, och förmåga att återläsa dessa när de behövs.
 5. Säker konfiguration för nätverksenheter, e.g. brandväggar, routrar och switchar
  • Samma sak som säker konfiguration i åtgärd 5 hos de grundläggande kontrollerna, fast nu för nätverksenheter.
 6. Perimeterskydd
  • Du ska känna ditt nätverk, vilka zoner som finns och vad som finns i dessa zoner.
 7. Skydd av data
  • Säkerställ att du kan skydda data från att exfiltreras och garantera dess riktighet.
 8. Åtkomstkontroll baserat på ‘need-to-know’-principen
  • Kritisk information ska endast hanteras av de personer, system och applikationer som har behov av den.
 9. Skydd av trådlös kommunikation
  • Återigen ska du känna till dina trådlösa nätverk, var de finns, hur de är konfigurerade etc.
 10. Kontohantering
  • Processer och rutiner ska finnas för hela livslängden på ett konto oavsett om det tillhör en användare, system eller applikation.

Organisatoriska åtgärder

Och slutligen för den organisatoriska kategorin finns följande åtgärdsområden:

 1. Program för ökad säkerhetsmedvetenhet
  • Ja, se till att användarna förstår vikten av säkerhet och hur de ska agera på det stora nätet.
 2. Säker utveckling- och anskaffning av mjukvara
  • Oavsett om du utvecklar själv eller köper programvaror ska du säkerställa att dessa hanteras (kravställs inför upphandling/utveckling, uppdateras etc.)
 3. Incidenthantering
  • Etablera organisation och bygg förmåga att hantera incidenter. Förutsättning för att exempelvis snabbt identifiera planerade, pågående eller genomförda cyberangrepp.
 4. Penetrationstester och Red Team-övningar
  • Genomför penetrationstester och planerade övningar för att säkerställa och testa organisationens förmåga att stå emot ett cyberangrepp.

Sammanfattning

Detta var en övergripande introduktion till CIS-åtgärderna version 7. Åtgärderna är uppdelade i tre övergripande kategorier; grundläggande, utökade och organisatoriska. Kategorierna innehåller totalt 20 åtgärdsområden som tillsammans ska skapa en god cybersäkerhet.

I nästa inlägg i serien beskriver jag första åtgärden, inventering och hantering av hårdvara.

Christoffer Strömblad

Publicerad för ett år sedan