För några månader sedan presenterade jag en idé om att försöka mig på att framställa någon typ av sektorsinriktad underrättelserapport. Det har nu gått några månader och två rapporter har levererats till runt 100 intressenter. Överlag är feedbacken positiv men det finns givetvis förbättringspotential. Och det är precis förbättringarna jag vill komma åt, rapporterna kan bara bli bättre.

I dagsläget är rapporten uppbyggd enligt följande struktur:

 1. Hoten mot Sverige
  • Vilka hot (angrepp) kan komma att realiseras mot svenska intressen, företag och organisationer? Hur kommer dessa angrepp genomföras? Vilka aktörer är aktiva?
 2. Sektoriell underrättelse
  • Händelser och annan utveckling som kan särskilt sägas vara kopplad till en given sektor.
 3. Den allmänna hotbilden
  • “Bruset” som drabbar oss alla, men även vilka metoder och tekniker som angripare statistiskt sett föredrar att använda vid genomförandet av cyberangrepp. En framåtblickande lägesbild.
 4. Övrig anmärkningsvärd omvärldsutveckling
  • Händelser som kan komma att få betydelse för hur cyberangrepp genomförs eller annat som kan peka på framtida tillgångar angripare kan komma att rikta sina förmågor mot.

Varje avsnitt styrs av en underrättelseinriktning och ett antal prioriterade underrättelsekrav. I framtida rapporter kommer jag även att inkludera insamlingskraven som tydliggör vilka källor som ligger till grund för inhämtningen.

För mer information om rapporten kan du kontakta mig och nämna att du även skulle vilja ta del av rapporten.