Namn: Enköpings kommun

MX: inkorg1.enkoping.se.
inkorg2.enkoping.se.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"5fcITsfJDR4gwIQTUMdk1YEdB5fuKKYojO8As6xjjbMgyVXVq8mHD5Niyh+6UTl1AFC9Z8Z5dBkWn8ABfSHKYg=="

"v=spf1 ip4:83.243.30.210 ip4:212.112.56.2 include:_spfzone.enkoping.se -all"