Namn: Kungliga Biblioteket

MX: mspkb.kb.se.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 mx ip4:193.10.12.199/32 ip4:193.10.12.99/32 ip4:193.10.12.12/32 ip6:2001:6b0:41:12::99/128 ip6:2001:6b0:41:12::12/128 ip4:193.10.72.13/32 ip6:2001:6b0:41:721::13/128 ip4:193.10.12.10/32 ip4:193.10.72.10/32 -all"