Namn: Kommerskollegium

MX: Kommers-se.mx2.staysecuregroup.net.
Kommers-se.mx1.staysecuregroup.com.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 mx ip4:91.227.208.0/24 ip4:217.114.80.238 ip4:217.114.80.100 include:_spf.staysecuregroup.com ~all"