Namn: Myndigheten För Yrkeshögskolan

MX: myh-se.mail.protection.outlook.com.

SPF: Ja

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"JAlsFOEL+kskRFUlrHuwrYw6sPytNLX+fqHESD5Sx0xzM6bm29G/Ml7cDGwf/hgkvPAxjd/xZeJA8YBygp0P4A=="

"v=spf1 ip4:83.145.34.100 ip4:178.21.131.158 include:port.emarketeer.com include:_spf.questback.com include:spf.protection.outlook.com -all"

"v=msv1 t=26232640-B62A-49FD-8FBC-138C9A51650C"

"MS=ms56353363"