Namn: Riksdagens Arvodesnämnd

MX: mailgw.riksdagen.se.
mailgw2.riksdagen.se.
mailgw3.riksdagen.se.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 mx -all"