Namn: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

MX: mx2.spsm.se.

SPF: Nej

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"MS=ms66930270"