Namn: Torsby kommun

MX: torsby-se.mx2.staysecuregroup.net.
torsby-se.mx1.staysecuregroup.com.

SPF: Ja

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 include:_spf.staysecuregroup.com mx:mail.edu.torsby.se include:_spf.stejtech.net exp=_expl.stejtech.net ip4:213.174.93.60 ip4:194.23.40.100 ip4:194.23.40.123 include:_se_net.axiell.com ~all"

"Sw8+RM/lX9fYw82Q3e+G5STVfhlwj0cH6AomosIP+UMGkxQSRFUB4u7igGm4elyFvBYHG6ubbdVHUIel75ssig=="

"MS=ms39617719"