Namn: Universitetskanslersämbetet

MX: uka-se.mx1.staysecuregroup.com.
uka-se.mx2.staysecuregroup.net.

SPF: Ja

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"atlassian-domain-verification=YNvEHa5yKkg5DOZ5rZ6y1V4Dib+wQxzHMvUToTZt0MTbpYQoTFnA1nKtuBKcxUvs"

"v=spf1 ip4:193.10.58.6 ip4:193.10.58.7 include:_spf.staysecuregroup.com include:sitevision.se exp=_expl.staysecuregroup.com -all"

"MS=ms30779711"