Myndighet Domän MX/IP Has SPF? Status TLS 1.3
Alkoholsortimentsnämnden kammarkollegiet.se kammarkollegiet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
kammarkollegiet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Allmänna Reklamationsnämnden arn.se mx1.epm.se.:
mx2.epm.se.:
True OK Not checked
Ansvarsnämnden För Djurens Hälso- Och Sjukvård vetansvar.se False OK Not checked
Arbetsförmedlingen arbetsformedlingen.se smtp.arbetsformedlingen.se.:
True OK Not checked
Arbetsgivarverket arbetsgivarverket.se in.hes.trendmicro.eu.:
True OK Not checked
Arbetsmiljöverket (Av) av.se fsmg-master.av.se.:
fsmg-slave.av.se.:
True OK Not checked
Arvfondsdelegationen arvsfonden.se kammarkollegiet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
kammarkollegiet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Barnombudsmannen barnombudsmannen.se bospambx0001.barnombudsmannen.se.:
True OK Not checked
Blekinge Tekniska Högskola bth.se bth-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Bokföringsnämnden bfn.se post2.fi.se.:
post.fi.se.:
True OK Not checked
Bolagsverket bolagsverket.se mx10.electric.net.:
mx11.electric.net.:
True OK Not checked
Boverket boverket.se boverket-se.mx2.staysecuregroup.net.:
boverket-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Brottsförebyggande Rådet bra.se bra-se.mx2.staysecuregroup.net.:
bra-se.mx1.staysecuregroup.com.:
False OK Not checked
Brottsoffermyndigheten brottsoffermyndigheten.se brottsoffermyndigheten-se.mx2.staysecuregroup.net.:
brottsoffermyndigheten-se.mx1.staysecuregroup.com.:
tls.brottsoffermyndigheten.se.:
True OK Not checked
Centrala Djurförsöksetiska Nämnden cdfn.se mail.cdfn.se.:
mail2.cdfn.se.:
False OK Not checked
Centrala Studiestödsnämnden csn.se smtp06.csn.se.:
smtp05.csn.se.:
True OK Not checked
Datainspektionen datainspektionen.se mx1.epm.se.:
mx2.epm.se.:
True OK Not checked
Delegationen För Folkrättslig Granskning Av Vapenprojekt OK Not checked
Delegationen Mot Segregation delmos.se delmos-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Diskrimineringsombudsmannen do.se mx02.advania.cloud.:
mx01.advania.cloud.:
True OK Not checked
Domarnämnden domstol.se True OK Not checked
E-Hälsomyndigheten ehalsomyndigheten.se ehalsomyndigheten-se.mx1.staysecuregroup.com.:
ehalsomyndigheten-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Ekobrottsmyndigheten ekobrottsmyndigheten.se mail1.aklagare.se.:
mail2.aklagare.se.:
False OK Not checked
Ekonomistyrningsverket esv.se epost.esv.se.:
True OK Not checked
Elsäkerhetsverket elsakerhetsverket.se mailgw.elsakerhetsverket.se.:
True OK Not checked
Energimarknadsinspektionen ei.se mailprotection02.atea.se.:
mailprotection01.atea.se.:
False OK Not checked
Etikprövningsmyndigheten etikprovning.se etikprovning-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Exportkreditnämnden ekn.se mx10.electric.net.:
mx11.electric.net.:
False OK Not checked
Fastighetsmäklarinspektionen fmi.se external-mx.lst.se.:
False OK Not checked
Fideikommissnämnden kammarkollegiet.se kammarkollegiet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
kammarkollegiet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Finansinspektionen fi.se post.fi.se.:
post2.fi.se.:
True OK Not checked
Finanspolitiska Rådet fpr.se fpr-se.mx1-se.mailanyone.net.:
fpr-se-mx2-se.mailanyone.net.:
False OK Not checked
Folke Bernadotteakademin fba.se antispam.fba.se.:
True OK Not checked
Folkhälsomyndigheten folkhalsomyndigheten.se fohm-se.se1.mx-wecloud.net.:
fohm-se.se3.mx-wecloud.net.:
fohm-se.se1.mx-wecloud.net.:
fohm-se.se2.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Forskarskattenämnden forskarskattenamnden.se telegraf.skatteverket.se.:
ansible.skatteverket.se.:
marathon.skatteverket.se.:
True OK Not checked
Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh formas.se mailgw4.vinnova.se.:
mailgw3.vinnova.se.:
True OK Not checked
Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd forte.se mailgw4.vinnova.se.:
mailgw3.vinnova.se.:
True OK Not checked
Fortifikationsverket fortv.se mailprotection02.atea.se.:
mailprotection01.atea.se.:
False OK Not checked
Forum För Levande Historia levandehistoria.se levandehistoria-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Försvarets Materielverk fmv.se post5.fmv.se.:
post6.fmv.se.:
True OK Not checked
Försvarets Radioanstalt fra.se mx-03.fra.se.:
mx-04.fra.se.:
True OK Not checked
Försvarshögskolan fhs.se mta1.fhs.se.:
mta3.fhs.se.:
mta2.fhs.se.:
True OK Not checked
Försvarsmakten forsvarsmakten.se True OK Not checked
Försäkringskassan forsakringskassan.se maily1.forsakringskassan.se.:
maily2.forsakringskassan.se.:
True OK Not checked
Gentekniknämnden genteknik.se mail-gw01.fsdata.se.:
True OK Not checked
Granskningsnämnden För Försvarsuppfinningar OK Not checked
Gymnastik- Och Idrottshögskolan (Gih) gih.se mail2.emailantidote.com.:
mail1.emailantidote.com.:
True OK Not checked
Göteborgs Universitet gu.se v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter04.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Harpsundsnämnden harpsund.se mail.harpsund.se.:
mail2.harpsund.se.:
False OK Not checked
Havs- Och Vattenmyndigheten havochvatten.se havochvatten-se.mx10.staysecuregroup.com.:
havochvatten-se.mx11.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd hsan.se mail01.sos.se.:
mail02.sos.se.:
False OK Not checked
Högskolan Dalarna du.se e-mailfilter04.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
v-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Högskolan I Borås hb.se v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter04.sunet.se.:
True OK Not checked
Högskolan I Gävle hig.se hig-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Högskolan I Halmstad hh.se mx.hh.se.:
mailgate0.hh.se.:
True OK Not checked
Högskolan I Kristianstad hkr.se hkr-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Högskolan I Skövde his.se mx2.his.se.:
mx1.his.se.:
True OK Not checked
Högskolan Väst hv.se lmail01.server.hv.se.:
lmail02.server.hv.se.:
True OK Not checked
Högskolans Avskiljandenämnd han.se uka-se.mx2.staysecuregroup.net.:
uka-se.mx1.staysecuregroup.com.:
False OK Not checked
Ilo-Kommittén svenskailo-kommitten.se False OK Not checked
Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkring iaf.se smtp-in.sto-ste.se.stejtech.net.:
smtp-in.sto-hy.se.stejtech.net.:
False OK Not checked
Inspektionen För Socialförsäkringen inspsf.se mgwb.britt.se.:
mgwa.britt.se.:
True OK Not checked
Inspektionen För Strategiska Produkter isp.se mail.isp.se.:
False OK Not checked
Inspektionen För Vård Och Omsorg ivo.se ivo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
ivo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Institutet För Arbetsmarknads-Och Utbildningspolitisk Utvärdering ifau.se mailcluster.loopia.se.:
mail2.loopia.se.:
False OK Not checked
Institutet För Rymdfysik irf.se mail.irf.se.:
True OK Not checked
Institutet För Språk Och Folkminnen sprakochfolkminnen.se e-mailfilter04.sunet.se.:
v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Justitiekanslern jk.se jk-se.mx1.staysecuregroup.com.:
jk-se.mx1.staysecuregroup.com.:
False OK Not checked
Jämställdhetsmyndigheten jamstalldhetsmyndigheten.se False OK Not checked
Kammarkollegiet kammarkollegiet.se kammarkollegiet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
kammarkollegiet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Karlstads Universitet kau.se e-mailfilter04.sunet.se.:
v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Karolinska Institutet ki.se ki-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Kemikalieinspektionen kemi.se kemi-se.se2.mx-wecloud.net.:
kemi-se.se3.mx-wecloud.net.:
kemi-se.se1.mx-wecloud.net.:
kemi-se.se4.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Klimatpolitiska Rådet formas.se mailgw4.vinnova.se.:
mailgw3.vinnova.se.:
True OK Not checked
Kommerskollegium kommers.se Kommers-se.mx2.staysecuregroup.net.:
Kommers-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Konjunkturinstitutet konj.se konj-se.mx1.staysecuregroup.com.:
konj-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Konkurrensverket konkurrensverket.se False OK Not checked
Konstfack konstfack.se konstfack-se.mx1.staysecuregroup.com.:
konstfack-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Konstnärsnämnden konstnarsnamnden.se konstnarsnamnden-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Konsumentverket konsumentverket.se kovmsg01.konsumentverket.se.:
True OK Not checked
Krigsförsäkringsnämnden regeringen.se glad.ministry.se.:
eylime.ministry.se.:
rollaug.ministry.se.:
True OK Not checked
Kriminalvården kriminalvarden.se kriminalvarden-se.mx2.staysecuregroup.net.:
kriminalvarden-se.mx1.staysecuregroup.com.:
smtp-in.sto-ste.se.stejtech.net.:
smtp-in.sto-hy.se.stejtech.net.:
False OK Not checked
Kronofogdemyndigheten kronofogden.se telegraf.skatteverket.se.:
ansible.skatteverket.se.:
marathon.skatteverket.se.:
True OK Not checked
Kungliga Biblioteket kb.se mspkb.kb.se.:
True OK Not checked
Kungliga Konsthögskolan kkh.se kkh-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Kungliga Musikhögskolan kmh.se kmh-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Kungliga Tekniska Högskolan kth.se mx.kth.se.:
mx-alt1.kth.se.:
True OK Not checked
Kustbevakningen kustbevakningen.se mail.kbv.se.:
mail.coastguard.se.:
mail.kustbevakningen.se.:
True OK Not checked
Kärnavfallsfonden karnavfallsfonden.se False OK Not checked
Lagrådet lagradet.se mail-gw01.fsdata.se.:
False OK Not checked
Lantmäteriet lantmateriet.se nexus-sk001.lmv.lm.se.:
nexus-m01.lmv.lm.se.:
ipv6mailrelay.lmv.lm.se.:
nexus-sg001.lmv.lm.se.:
True OK Not checked
Linköpings Universitet liu.se v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter04.sunet.se.:
True OK Not checked
Linnéuniversitetet lnu.se v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter04.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Livsmedelsverket livsmedelsverket.se mail.slv.se.:
mail2.slv.se.:
True OK Not checked
Lokala Säkerhetsnämnden Vid Barsebäck kavlinge.se gw.kavlinge.se.:
gw.staffanstorp.se.:
True OK Not checked
Lokala Säkerhetsnämnden Vid Forsmark osthammar.se osthammar-se.mx1.staysecuregroup.com.:
osthammar-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Lokala Säkerhetsnämnden Vid Oskarshamn oskarshamn.se oskarshamn-se.mx1.staysecuregroup.com.:
oskarshamn-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals varberg.se varberg-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Lokala Säkerhetsnämnden Vid Studsvik nykoping.se nykoping-se.mx2.staysecuregroup.net.:
nykoping-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Luleå Tekniska Universitet ltu.se mx4.ltu.se.:
mx3.ltu.se.:
mxrotate.ltu.se.:
True OK Not checked
Lunds Universitet lu.se mx.lu.se.:
True OK Not checked
Läkemedelsverket lakemedelsverket.se mailgw01.mpa.se.:
mailgw02.mpa.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Blekinge Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Dalarnas Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Gotlands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Gävleborgs Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Hallands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Jämtlands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Jönköpings Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Kalmar Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Kronobergs Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Norrbottens Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Skåne Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Stockholms Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Södermanlands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Uppsala Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Värmlands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Västerbottens Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Västernorrlands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Västmanlands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Örebro Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Länsstyrelsen I Östergötlands Län lansstyrelsen.se external-mx.lst.se.:
True OK Not checked
Malmö Universitet mau.se mau-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Medlingsinstitutet mi.se mailgw.systemdrift.se.:
True OK Not checked
Migrationsverket migrationsverket.se migrationsverket-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Mittuniversitetet miun.se tarbaby.junkemailfilter.com.:
miun-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Moderna Museet modernamuseet.se modernamuseet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
modernamuseet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Myndigheten För Arbetsmiljökunskap mynak.se mynak-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Myndigheten För Delaktighet mfd.se mx01.mep.pandasecurity.com.:
epost.mfd.se.:
mx02.mep.pandasecurity.com.:
mail.mfd.se.:
True OK Not checked
Myndigheten För Digital Förvaltning digg.se diapmx01.digg.se.:
True OK Not checked
Myndigheten För Familjerätt Och Föräldraskapsstöd mfof.se mail.mfof.se.:
True OK Not checked
Myndigheten För Kulturanalys kulturanalys.se kulturanalys-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Myndigheten För Press, Radio Och Tv mprt.se mprt-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (Msb) msb.se mailgw-01.msb.se.:
mailgw-02.msb.se.:
True OK Not checked
Myndigheten För Stöd Till Trossamfund myndighetensst.se post03.ekuc.se.:
False OK Not checked
Myndigheten För Tillgängliga Medier mtm.se mtm-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Myndigheten För Tillväxtpolitiska Utvärderingar Och Analyser tillvaxtanalys.se tillvaxtanalys-se.mx1.staysecuregroup.com.:
tillvaxtanalys-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor mucf.se mucf-se.mx3-se.mailanyone.net.:
mucf-se.mx1-se.mailanyone.net.:
mucf-se.mx2-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys vardanalys.se epost.esv.se.:
True OK Not checked
Myndigheten För Yrkeshögskolan myh.se myh-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Mälardalens Högskola mdh.se mdh-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Nationalmuseum nationalmuseum.se nationalmuseum-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Naturhistoriska Riksmuseet nrm.se nrm-se.mx1.staysecuregroup.com.:
nrm-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Naturvårdsverket naturvardsverket.se naturvardsverket-se.mx1.staysecuregroup.com.:
naturvardsverket-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Nordiska Afrikainstitutet uu.se e-mailfilter04.sunet.se.:
v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Notarienämnden domstol.se True OK Not checked
Nämnden För Hemslöjdsfrågor nfh.se nfh-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Nämnden För Styrelserepresentationsfrågor regeringen.se glad.ministry.se.:
eylime.ministry.se.:
rollaug.ministry.se.:
True OK Not checked
Nämnden Mot Diskriminering namndenmotdiskriminering.se mx1.pub.mailpod7-cph3.one.com.:
mx3.pub.mailpod7-cph3.one.com.:
mx2.pub.mailpod7-cph3.one.com.:
False OK Not checked
Oljekrisnämnden regeringen.se glad.ministry.se.:
eylime.ministry.se.:
rollaug.ministry.se.:
True OK Not checked
Patent- Och Registreringsverket prv.se prv-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Patentombudsnämnden bolagsverket.se mx10.electric.net.:
mx11.electric.net.:
True OK Not checked
Pensionsmyndigheten pensionsmyndigheten.se smtp3.pensionsmyndigheten.se.:
smtp4.pensionsmyndigheten.se.:
True OK Not checked
Polarforskningssekretariatet polar.se mx01.mep.pandasecurity.com.:
mx02.mep.pandasecurity.com.:
True OK Not checked
Polismyndigheten polisen.se mail1.polisen.se.:
mail2.polisen.se.:
True OK Not checked
Post- Och Telestyrelsen pts.se mx1.pts.se.:
mx2.pts.se.:
True OK Not checked
Regeringskansliet regeringen.se glad.ministry.se.:
eylime.ministry.se.:
rollaug.ministry.se.:
True OK Not checked
Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg epn.se False OK Not checked
Regionala Etikprövningsnämnden I Linköping epn.se False OK Not checked
Regionala Etikprövningsnämnden I Lund epn.se False OK Not checked
Regionala Etikprövningsnämnden I Stockholm epn.se False OK Not checked
Regionala Etikprövningsnämnden I Umeå epn.se False OK Not checked
Regionala Etikprövningsnämnden I Uppsala epn.se False OK Not checked
Revisorsinspektionen revisorsinspektionen.se mailgw.systemdrift.se.:
False OK Not checked
Riksantikvarieämbetet raa.se smtp2.raa.se.:
True OK Not checked
Riksarkivet riksarkivet.se riksarkivet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
riksarkivet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
False OK Not checked
Riksdagens Arvodesnämnd riksdagen.se mailgw.riksdagen.se.:
mailgw2.riksdagen.se.:
mailgw3.riksdagen.se.:
True OK Not checked
Riksgäldskontoret riksgalden.se mx2.riksgalden.se.:
mx1.riksgalden.se.:
True OK Not checked
Riksvärderingsnämnden OK Not checked
Rymdstyrelsen rymdstyrelsen.se mailgw3.vinnova.se.:
mailgw4.vinnova.se.:
False OK Not checked
Rättshjälpnämnden domstol.se True OK Not checked
Rättshjälpsmyndigheten rattshjalp.se False OK Not checked
Rättsmedicinalverket rmv.se mail.rmv.se.:
True OK Not checked
Sameskolstyrelsen sameskolstyrelsen.se ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.:
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.:
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
False OK Not checked
Sametinget sametinget.se sametinget-se.mx2-se.mailanyone.net.:
sametinget-se.mx1-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Sida sida.se sida-se.mx1.staysecuregroup.com.:
sida-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Skatterättsnämnden skatterattsnamnden.se marathon.skatteverket.se.:
telegraf.skatteverket.se.:
ansible.skatteverket.se.:
True OK Not checked
Skatteverket skatteverket.se telegraf.skatteverket.se.:
ansible.skatteverket.se.:
marathon.skatteverket.se.:
True OK Not checked
Skiljenämnden I Vissa Trygghetsfrågor kammarkollegiet.se kammarkollegiet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
kammarkollegiet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Skogsstyrelsen skogsstyrelsen.se in.hes.trendmicro.eu.:
True OK Not checked
Skolforskningsinstitutet skolfi.se skolfi-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Skolväsendets Överklagandenämnd overklagandenamnden.se Overklagandenamnden-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Socialstyrelsen socialstyrelsen.se mail01.sos.se.:
mail02.sos.se.:
True OK Not checked
Specialpedagogiska Skolmyndigheten spsm.se mx2.spsm.se.:
False OK Not checked
Spelinspektionen lotteriinspektionen.se mgwa.britt.se.:
mgwb.britt.se.:
True OK Not checked
Statens Ansvarsnämnd statensansvarsnamnd.se mail.statensansvarsnamnd.se.:
mail2.statensansvarsnamnd.se.:
False OK Not checked
Statens Beredning För Medicinsk Och Social Utvärdering sbu.se sbu-se.mx1.staysecuregroup.com.:
sbu-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Statens Centrum För Arkitektur Och Design arkdes.se epost.arkdes.se.:
False OK Not checked
Statens Energimyndighet energimyndigheten.se energimyndigheten-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Statens Fastighetsverk sfv.se sfv-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Statens Försvarshistoriska Museer sfhm.se mx.epm.se.:
True OK Not checked
Statens Geotekniska Institut swedgeo.se swedgeo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
swedgeo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Statens Haverikommission havkom.se mta.havkom.se.:
True OK Not checked
Statens Historiska Museer shm.se shmm.se.mail1.emailantidote.com.:
shmm.se.mail2.emailantidote.com.:
True OK Not checked
Statens Inspektion För Försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) siun.se ip-m.ext.siun.se.:
True OK Not checked
Statens Institutionsstyrelse stat-inst.se stat-inst-se.mx1-se.mailanyone.net.:
stat-inst-se.mx2-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Statens Jordbruksverk jordbruksverket.se jordbruksverket-se.mx11.mailanyone.net.:
jordbruksverket-se.mx10.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Statens Konstråd statenskonstrad.se spamfilter.centiljon.se.:
True OK Not checked
Statens Kulturråd kulturradet.se kulturradet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
kulturradet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Statens Maritima Och Transporthistoriska Museer maritima.se mx2.culturnet.se.:
mx1.culturnet.se.:
True OK Not checked
Statens Medieråd statensmedierad.se statensmedierad-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Statens Museer För Världskultur varldskulturmuseerna.se varldskulturmuseerna-se.mx1.staysecuregroup.com.:
varldskulturmuseerna-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Statens Musikverk musikverket.se musikverket-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Statens Nämnd För Arbetstagares Uppfinningar regeringen.se glad.ministry.se.:
eylime.ministry.se.:
rollaug.ministry.se.:
True OK Not checked
Statens Servicecenter statenssc.se mail.statenssc.se.:
True OK Not checked
Statens Skaderegleringsnämnd kammarkollegiet.se kammarkollegiet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
kammarkollegiet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Statens Skolinspektion skolinspektionen.se skolinspektionen-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Statens Skolverk skolverket.se labrego.skolverket.se.:
True OK Not checked
Statens Tjänstepensions- Och Grupplivnämnd spv.se mx01.advania.cloud.:
mx02.advania.cloud.:
True OK Not checked
Statens Tjänstepensionsverk spv.se mx01.advania.cloud.:
mx02.advania.cloud.:
True OK Not checked
Statens Veterinärmedicinska Anstalt sva.se sva-se.mx2.staysecuregroup.net.:
sva-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut vti.se vti-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Statens Överklagandenämnd kammarkollegiet.se kammarkollegiet-se.mx1.staysecuregroup.com.:
kammarkollegiet-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Statistiska Centralbyrån scb.se mail1.scb.se.:
mail2.scb.se.:
True OK Not checked
Statskontoret statskontoret.se statskontoret-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Stockholms Konstnärliga Högskola uniarts.se uniarts-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Stockholms Universitet su.se e-mailfilter04.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
v-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Strålsäkerhetsmyndigheten stralsakerhetsmyndigheten.se hermes.ssm.se.:
hermes2.ssm.se.:
False OK Not checked
Styrelsen För Ackreditering Och Teknisk Kontroll swedac.se swedac-se.mx1.staysecuregroup.com.:
swedac-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Styrelsen För Samefonden sametinget.se sametinget-se.mx2-se.mailanyone.net.:
sametinget-se.mx1-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Svenska Esf-Rådet esf.se mx2.telecomputing.se.:
mx1.telecomputing.se.:
False OK Not checked
Svenska Fao-Kommittén svenskafaokommitten.se False OK Not checked
Svenska Institutet si.se svenskain-se.mx2.staysecuregroup.net.:
svenskain-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Svenska Institutet För Europapolitiska Studier sieps.se sieps-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Sveriges Författarfond svff.se mgw.bahnhof.net.:
True OK Not checked
Sveriges Geologiska Undersökning sgu.se mail.sgu.se.:
True OK Not checked
Sveriges Lantbruksuniversitet slu.se slu-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut smhi.se smhi-se.mx2.staysecuregroup.net.:
smhi-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Säkerhets- Och Integritetsskyddsnämnden sakint.se sakint-se.mail.protection.outlook.com.:
False OK Not checked
Säkerhetspolisen sakerhetspolisen.se mail.sakerhetspolisen.se.:
True OK Not checked
Södertörns Högskola sh.se sh-se.mail.protection.outlook.com.:
sunioffice.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Tandvårds-Och Läkemedelsförmånsverket, Tlv tlv.se qspam1.qbranchonline.se.:
qspam2.qbranchonline.se.:
True OK Not checked
Tillväxtverket tillvaxtverket.se tillvaxtverket-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi foi.se ip1-m.foi.se.:
False OK Not checked
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet rekryteringsmyndigheten.se mailx.rekryteringsmyndigheten.se.:
True OK Not checked
Trafikanalys trafa.se trafa-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Trafikverket trafikverket.se mailg1.trafikverket.se.:
mailg2.trafikverket.se.:
True OK Not checked
Transportstyrelsen transportstyrelsen.se mailgw.transportstyrelsen.se.:
True OK Not checked
Tullverket tullverket.se extmp0004.tullverket.se.:
extmp0005.tullverket.se.:
True OK Not checked
Umeå Universitet umu.se mx6.umu.se.:
mx5.umu.se.:
False OK Not checked
Universitets- Och Högskolerådet uhr.se v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter04.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Universitetskanslersämbetet uka.se uka-se.mx2.staysecuregroup.net.:
uka-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Upphandlingsmyndigheten upphandlingsmyndigheten.se False OK Not checked
Uppsala Universitet uu.se e-mailfilter04.sunet.se.:
v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter03.sunet.se.:
True OK Not checked
Utrikesförvaltningens Antagningsnämnd OK Not checked
Valmyndigheten val.se marathon.skatteverket.se.:
telegraf.skatteverket.se.:
ansible.skatteverket.se.:
True OK Not checked
Verket För Innovationssystem vinnova.se mailgw3.vinnova.se.:
mailgw4.vinnova.se.:
True OK Not checked
Vetenskapsrådet vr.se mx20-se.staysecuregroup.net.:
mx10-se.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Åklagarmyndigheten aklagare.se mail2.aklagare.se.:
mail1.aklagare.se.:
False OK Not checked
Örebro Universitet oru.se e-mailfilter03.sunet.se.:
v-mailfilter03.sunet.se.:
e-mailfilter04.sunet.se.:
True OK Not checked
Överklagandenämnden För Etikprövning epn.se False OK Not checked
Överklagandenämnden För Högskolan onh.se uka-se.mx1.staysecuregroup.com.:
uka-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Överklagandenämnden För Nämndemannauppdrag kammarrattenisundsvall.se False OK Not checked
Överklagandenämnden För Studiestöd oks.se smtp2.hernonet.se.:
mail.oks.se.:
False OK Not checked
Ale kommun ale.se ale-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Alingsås kommun alingsas.se smtp2.alingsas.se.:
smtp1.alingsas.se.:
True OK Not checked
Alvesta kommun alvesta.se alvesta-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Aneby kommun aneby.se aneby-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Arboga kommun arboga.se vmkfb-se.mx1.staysecuregroup.com.:
vmkfb-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Arjeplogs kommun arjeplog.se mxa.arjeplog.se.:
True OK Not checked
Arvidsjaurs kommun arvidsjaur.se arvidsjaur-se.mx1.staysecuregroup.com.:
arvidsjaur-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Arvika kommun arvika.se arvika-se.mx1.staysecuregroup.com.:
arvika-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Askersunds kommun askersund.se mx1.it.sydnarke.se.:
mx2.it.sydnarke.se.:
False OK Not checked
Avesta kommun avesta.se avesta-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Bengtsfors kommun bengtsfors.se mx.amal.se.:
mx.bengtsfors.se.:
False OK Not checked
Bergs kommun berg.se berg-se.mx1.staysecuregroup.com.:
berg-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Bjurholms kommun bjurholm.se mailgw.net.umea.se.:
mailgw4.net.umea.se.:
mailgw3.net.umea.se.:
mailgw2.net.umea.se.:
False OK Not checked
Bjuvs kommun bjuv.se bjuv-se.mx2.mailscreen.se.:
bjuv-se.mx1.mailscreen.se.:
True OK Not checked
Bodens kommun boden.se boden-se.mx10.staysecuregroup.com.:
boden-se.mx11.staysecuregroup.net.:
apps.boden.se.:
True OK Not checked
Bollebygds kommun bollebygd.se bollebygd-se.mx2.staysecuregroup.net.:
bollebygd-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Bollnäs kommun bollnas.se bollnas-se.mx1.staysecuregroup.com.:
bollnas-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Borgholms kommun borgholm.se borgholm-se.mx1.staysecuregroup.com.:
borgholm-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Borlänge kommun borlange.se borlange-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Borås stad boras.se smtp2.boras.se.:
smtp1.boras.se.:
True OK Not checked
Botkyrka kommun botkyrka.se botkyrka-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Boxholms kommun boxholm.se smtpin01.itsam.se.:
True OK Not checked
Bromölla kommun bromolla.se mx.sbkf.se.:
True OK Not checked
Bräcke kommun bracke.se mail.bracke.se.:
True OK Not checked
Burlövs kommun burlov.se gw.staffanstorp.se.:
gw.kavlinge.se.:
True OK Not checked
Båstads kommun bastad.se bastad-se.mx1.staysecuregroup.com.:
bastad-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Dals-Eds kommun dalsed.se mx.bengtsfors.se.:
mx.amal.se.:
False OK Not checked
Danderyds kommun danderyd.se danderyd-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Degerfors kommun degerfors.se degerfors-se.mx1.mailanyone.net.:
degerfors-se.mx3.mailanyone.net.:
degerfors-se.mx4.mx25.net.:
degerfors-se.mx2.mx25.net.:
True OK Not checked
Dorotea kommun dorotea.se dorotea-se.se1.mx-wecloud.net.:
dorotea-se.se2.mx-wecloud.net.:
dorotea-se.se3.mx-wecloud.net.:
dorotea-se.se4.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Eda kommun eda.se eda-se.mx1.staysecuregroup.com.:
eda-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Ekerö kommun ekero.se ekero-se.mx2.staysecuregroup.net.:
ekero-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Eksjö kommun eksjo.se eksjo-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Emmaboda kommun emmaboda.se emmaboda-se.mx1.staysecuregroup.com.:
emmaboda-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Enköpings kommun enkoping.se inkorg2.enkoping.se.:
inkorg1.enkoping.se.:
True OK Not checked
Eskilstuna kommun eskilstuna.se mail.eskilstuna.se.:
True OK Not checked
Eslövs kommun eslov.se eslov-se.mx2.staysecuregroup.net.:
eslov-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Essunga kommun essunga.se essunga-se.mx2.staysecuregroup.net.:
essunga-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Fagersta kommun fagersta.se fagersta-se.mx1.staysecuregroup.com.:
fagersta-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Falkenbergs kommun falkenberg.se smtp.falkenberg.se.:
True OK Not checked
Falköpings kommun falkoping.se falkoping-se.mx1.staysecuregroup.com.:
falkoping-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Falu kommun falun.se falun-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Filipstads kommun filipstad.se smtp2.filipstad.se.:
smtp1.filipstad.se.:
True OK Not checked
Finspångs kommun finspang.se mx2.finspang.se.:
mx1.finspang.se.:
True OK Not checked
Flens kommun flen.se alt3.aspmx.l.google.com.:
alt1.aspmx.l.google.com.:
alt4.aspmx.l.google.com.:
alt2.aspmx.l.google.com.:
aspmx.l.google.com.:
True OK Not checked
Forshaga kommun forshaga.se forshaga-se.mx1.staysecuregroup.com.:
forshaga-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Färgelanda kommun fargelanda.se mx.bengtsfors.se.:
mx.amal.se.:
True OK Not checked
Gagnefs kommun gagnef.se gagnef-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Gislaveds kommun gislaved.se halon.gislaved.se.:
halon02.gislaved.se.:
True OK Not checked
Gnesta kommun gnesta.se gnesta-se.mx3-se.mailanyone.net.:
gnesta-se.mx1-se.mailanyone.net.:
gnesta-se.mx2-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Gnosjö kommun gnosjo.se gnosjo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
gnosjo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Grums kommun grums.se mail.grums.se.:
True OK Not checked
Grästorps kommun grastorp.se grastorp-se.mx10.staysecuregroup.com.:
grastorp-se.mx11.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Gullspångs kommun gullspang.se mariestad-se.mx3-se.mailanyone.net.:
mariestad-se.mx1-se.mailanyone.net.:
mariestad-se.mx2-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Gällivare kommun gellivare.se mail.imegasystem.se.:
False OK Not checked
Gävle kommun gavle.se mail2.gavle.se.:
mail1.gavle.se.:
True OK Not checked
Göteborgs stad goteborg.se mx20.goteborg.se.:
mx40.goteborg.se.:
mx30.goteborg.se.:
mx10.goteborg.se.:
True OK Not checked
Götene kommun gotene.se gotene-se.mx2.staysecuregroup.net.:
gotene-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Habo kommun habokommun.se habokommun-se.se4.mx-wecloud.net.:
habokommun-se.se2.mx-wecloud.net.:
habokommun-se.se1.mx-wecloud.net.:
habokommun-se.se3.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Hagfors kommun hagfors.se ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
True OK Not checked
Hallsbergs kommun hallsberg.se mx1.it.sydnarke.se.:
mx.it.sydnarke.se.:
mx2.it.sydnarke.se.:
False OK Not checked
Hallstahammars kommun hallstahammar.se hallstahammar-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Halmstads kommun halmstad.se smtp1.halmstad.se.:
smtp2.halmstad.se.:
True OK Not checked
Hammarö kommun hammaro.se hammaro-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Haninge kommun haninge.se mx10.electric.net.:
mx11.electric.net.:
mail.webhotellen.com.:
True OK Not checked
Haparanda stad haparanda.se haparanda-se.mx2-se.mailanyone.net.:
haparanda-se.mx3-se.mailanyone.net.:
haparanda-se.mx1.staysecuregroup.com.:
haparanda-se.mx2.staysecuregroup.net.:
haparanda-se.mx1-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Heby kommun heby.se mx01.advania.cloud.:
mx02.advania.cloud.:
True OK Not checked
Hedemora kommun hedemora.se hedemora-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Helsingborgs stad helsingborg.se r002026.helsingborg.se.:
r002025.helsingborg.se.:
True OK Not checked
Herrljunga kommun herrljunga.se mail.herrljunga.se.:
mail2.herrljunga.se.:
False OK Not checked
Hjo kommun hjo.se hjo-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Hofors kommun hofors.se smtp1.interlan.se.:
True OK Not checked
Huddinge kommun huddinge.se mail.huddinge.se.:
mail2.huddinge.se.:
True OK Not checked
Hudiksvalls kommun hudiksvall.se smtp.hudiksvall.se.:
True OK Not checked
Hultsfreds kommun hultsfred.se hultsfred-se.mail.protection.outlook.com.:
hultsfred-se.mail.protection.outlook.com.:
False OK Not checked
Hylte kommun hylte.se mail.hylte.se.:
True OK Not checked
Håbo kommun habo.se habo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
habo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Hällefors kommun hellefors.se admsrv021.hellefors.se.:
smtpout.hellefors.se.:
True OK Not checked
Härjedalens kommun herjedalen.se herjedalen-se.mx1.staysecuregroup.com.:
herjedalen-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Härnösands kommun harnosand.se mailgw01.harnosand.se.:
True OK Not checked
Härryda kommun harryda.se harryda-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Hässleholms kommun hassleholm.se hassleholm-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Höganäs kommun hoganas.se mail2.hoganas.se.:
True OK Not checked
Högsby kommun hogsby.se mail-gw.hogsby.se.:
False OK Not checked
Hörby kommun horby.se mailgw.unikom.se.:
True OK Not checked
Höörs kommun hoor.se mailgw.unikom.se.:
True OK Not checked
Jokkmokks kommun jokkmokk.se jokkmokk-se.mx1.staysecuregroup.com.:
jokkmokk-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Järfälla kommun jarfalla.se jarfalla-se.mx2-se.mailanyone.net.:
jarfalla-se.mx1-se.mailanyone.net.:
jarfalla-se.mx3-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Jönköpings kommun jonkoping.se smtp01.jonkoping.se.:
smtp02.jonkoping.se.:
True OK Not checked
Kalix kommun kalix.se kalix-se.mx2.staysecuregroup.net.:
kalix-se.mx1.staysecuregroup.com.:
False OK Not checked
Kalmar kommun kalmar.se mx01.kalmar.se.:
mx02.kalmar.se.:
True OK Not checked
Karlsborgs kommun karlsborg.se karlsborg-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Karlshamns kommun karlshamn.se karlshamn-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Karlskoga kommun karlskoga.se msg2.karlskoga.se.:
msg1.karlskoga.se.:
True OK Not checked
Karlskrona kommun karlskrona.se mail3.karlskrona.se.:
mail.karlskrona.se.:
mail4.karlskrona.se.:
mail6.karlskrona.se.:
True OK Not checked
Karlstads kommun karlstad.se karlstad-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Katrineholms kommun katrineholm.se katrineholm-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Kils kommun kil.se kil-se.mx2.staysecuregroup.net.:
kil-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Kinda kommun kinda.se smtpin01.itsam.se.:
True OK Not checked
Kiruna kommun kiruna.se kommun-kiruna-se.mx10.staysecuregroup.com.:
kommun-kiruna-se.mx11.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Klippans kommun klippan.se klippan-se.mx1.staysecuregroup.com.:
klippan-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Knivsta kommun knivsta.se mx02.advania.cloud.:
mx01.advania.cloud.:
True OK Not checked
Kramfors kommun kramfors.se kramfors-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Kristianstads kommun kristianstad.se mailgw13.skno.se.:
False OK Not checked
Kristinehamns kommun kristinehamn.se mx6.electric.net.:
mx12.electric.net.:
True OK Not checked
Krokoms kommun krokom.se krokom-se.se4.mx-wecloud.net.:
krokom-se.se1.mx-wecloud.net.:
krokom-se.se2.mx-wecloud.net.:
krokom-se.se3.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Kumla kommun kumla.se mx11.electric.net.:
mx10.electric.net.:
True OK Not checked
Kungsbacka kommun kungsbacka.se kungsbacka-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Kungsörs kommun kungsor.se vmkfb-se.mx2.staysecuregroup.net.:
vmkfb-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Kungälvs kommun kungalv.se kungalv-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Kävlinge kommun kavlinge.se gw.kavlinge.se.:
gw.staffanstorp.se.:
True OK Not checked
Köpings kommun koping.se vmkfb-se.mx2.staysecuregroup.net.:
vmkfb-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Laholms kommun laholm.se mx.laholm.se.:
True OK Not checked
Landskrona stad landskrona.se landskrona-se.mx1.staysecuregroup.com.:
landskrona-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Laxå kommun laxa.se mx2.it.sydnarke.se.:
mx1.it.sydnarke.se.:
False OK Not checked
Lekebergs kommun lekeberg.se mx1.it.sydnarke.se.:
mx2.it.sydnarke.se.:
False OK Not checked
Leksands kommun leksand.se halon.leksand.se.:
True OK Not checked
Lerums kommun lerum.se mx1.zetup.se.:
mx2.zetup.se.:
True OK Not checked
Lessebo kommun lessebo.se lessebo-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Lidingö stad lidingo.se lidingo-se.mail.protection.outlook.com.:
False OK Not checked
Lidköpings kommun lidkoping.se lidkoping-se.mx1.staysecuregroup.com.:
lidkoping-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Lilla Edets kommun lillaedet.se lillaedet-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Lindesbergs kommun lindesberg.se lindesberg-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Linköpings kommun linkoping.se smtp1.linkoping.se.:
smtp2.linkoping.se.:
True OK Not checked
Ljungby kommun ljungby.se mx1.ljungby.se.:
mx3.ljungby.se.:
mx2.ljungby.se.:
True OK Not checked
Ljusdals kommun ljusdal.se smtp.ljusdal.se.:
True OK Not checked
Ljusnarsbergs kommun ljusnarsberg.se cluster5a.eu.messagelabs.com.:
cluster5.eu.messagelabs.com.:
True OK Not checked
Lomma kommun lomma.se lomma-se.mail.protection.outlook.com.:
lomma-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Ludvika kommun ludvika.se ludvika-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Luleå kommun lulea.se lulea-se.mx2.staysecuregroup.net.:
lulea-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Lunds kommun lund.se lund-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Lycksele kommun lycksele.se mailgw.net.umea.se.:
mailgw2.net.umea.se.:
False OK Not checked
Lysekils kommun lysekil.se lysekil-se.mx1.staysecuregroup.com.:
lysekil-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Malmö stad malmo.se malmo-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Malung-Sälens kommun malung-salen.se malung-salen-se.mx2.staysecuregroup.net.:
malung-salen-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Malå kommun mala.se mailgw2.net.umea.se.:
mailgw.net.umea.se.:
True OK Not checked
Mariestads kommun mariestad.se mariestad-se.mx1-se.mailanyone.net.:
mariestad-se.mx3-se.mailanyone.net.:
mariestad-se.mx2-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Markaryds kommun markaryd.se mx.markaryd.se.:
True OK Not checked
Marks kommun mark.se mark-se.mx1.staysecuregroup.com.:
mark-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Melleruds kommun mellerud.se mellerud-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Mjölby kommun mjolby.se mx10.electric.net.:
mx11.electric.net.:
True OK Not checked
Mora kommun mora.se mora-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Motala kommun motala.se mgmx20.motala.se.:
mgmx10.motala.se.:
True OK Not checked
Mullsjö kommun mullsjo.se mullsjo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
mullsjo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
False OK Not checked
Munkedals kommun munkedal.se munkedal-se.mx1.staysecuregroup.com.:
munkedal-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Munkfors kommun munkfors.se se-in2u.mx-wecloud.net.:
se-in3u.mx-wecloud.net.:
se-in4u.mx-wecloud.net.:
se-in1u.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Mölndals stad molndal.se molndal.se.se1.protection.inumbo.net.:
molndal.se.se1.protection.inumbo.com.:
True OK Not checked
Mönsterås kommun monsteras.se smtp01.monsteras.se.:
smtp02.monsteras.se.:
True OK Not checked
Mörbylånga kommun morbylanga.se morbylanga-se.mx1.staysecuregroup.com.:
morbylanga-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Nacka kommun nacka.se nacka-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Nora kommun nora.se nora-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Norbergs kommun norberg.se norberg-se.mx1.staysecuregroup.com.:
norberg-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Nordanstigs kommun nordanstig.se smtp.hudiksvall.se.:
True OK Not checked
Nordmalings kommun nordmaling.se nordmaling-se.mx2.staysecuregroup.net.:
nordmaling-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Norrköpings kommun norrkoping.se spamguard1.norrkoping.se.:
spamguard2.norrkoping.se.:
True OK Not checked
Norrtälje kommun norrtalje.se norrtalje-se.mx2.staysecuregroup.net.:
norrtalje-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Norsjö kommun norsjo.se norsjo-se.mx1.mailscreen.se.:
norsjo-se.mx2.mailscreen.se.:
True OK Not checked
Nybro kommun nybro.se nybro-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Nykvarns kommun nykvarn.se nykvarn-se.mx1.staysecuregroup.com.:
nykvarn-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Nyköpings kommun nykoping.se nykoping-se.mx2.staysecuregroup.net.:
nykoping-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Nynäshamns kommun nynashamn.se nynashamn-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Nässjö kommun nassjo.se nassjo-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Ockelbo kommun ockelbo.se mail2.gavle.se.:
mail1.gavle.se.:
True OK Not checked
Olofströms kommun olofstrom.se olofstrom-se.mx1-se.mailanyone.net.:
olofstrom-se.mx3-se.mailanyone.net.:
olofstrom-se.mx2-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Orsa kommun orsa.se orsa-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Orust kommun orust.se orust-se.mx1-se.mailanyone.net.:
mx11.electric.net.:
mx10.electric.net.:
True OK Not checked
Osby kommun osby.se osby-se.mx1.staysecuregroup.com.:
osby-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Oskarshamns kommun oskarshamn.se oskarshamn-se.mx1.staysecuregroup.com.:
oskarshamn-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Ovanåkers kommun ovanaker.se smtp1.interlan.se.:
True OK Not checked
Oxelösunds kommun oxelosund.se nykoping-se.mx2.staysecuregroup.net.:
nykoping-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Pajala kommun pajala.se PAJALA-SE.MAIL.PROTECTION.OUTLOOK.COM.:
True OK Not checked
Partille kommun partille.se partille-se.mail.protection.outlook.com.:
mail.messaging.microsoft.com.:
True OK Not checked
Perstorps kommun perstorp.se perstorp-se.mx1.staysecuregroup.com.:
perstorp-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Piteå kommun pitea.se epost.pitea.se.:
True OK Not checked
Ragunda kommun ragunda.se ragunda-se.mx1-se.mailanyone.net.:
ragunda-se.mx2-se.mailanyone.net.:
ragunda-se.mx3-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Region Gotland gotland.se mail.gotland.se.:
mail2.gotland.se.:
True OK Not checked
Robertsfors kommun robertsfors.se mailgw2.net.umea.se.:
mailgw.net.umea.se.:
True OK Not checked
Ronneby kommun ronneby.se smtp.ronneby.se.:
True OK Not checked
Rättviks kommun rattvik.se rattvik-se.se1.mx-wecloud.net.:
rattvik-se.se4.mx-wecloud.net.:
rattvik-se.se2.mx-wecloud.net.:
rattvik-se.se3.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Sala kommun sala.se mgwa.britt.se.:
mgwb.britt.se.:
True OK Not checked
Salems kommun salem.se ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.:
ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.:
ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.:
False OK Not checked
Sandvikens kommun sandviken.se mail4.sandviken.se.:
mail5.sandviken.se.:
True OK Not checked
Sigtuna kommun sigtuna.se sigtuna-se.mx2.staysecuregroup.net.:
sigtuna-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Simrishamns kommun simrishamn.se simrishamn-se.mx2.staysecuregroup.net.:
simrishamn-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Sjöbo kommun sjobo.se sjobo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
sjobo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Skara kommun skara.se skara-se.mx2.staysecuregroup.net.:
skara-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Skellefteå kommun skelleftea.se skelleftea-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Skinnskattebergs kommun skinnskatteberg.se skinnskatteberg-se.mx1.staysecuregroup.com.:
skinnskatteberg-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Skurups kommun skurup.se mx.skurup.se.:
True OK Not checked
Skövde kommun skovde.se skovde-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Smedjebackens kommun smedjebacken.se smedjebacken-se.se4.mx-wecloud.net.:
smedjebacken-se.se1.mx-wecloud.net.:
smedjebacken-se.se3.mx-wecloud.net.:
smedjebacken-se.se2.mx-wecloud.net.:
False OK Not checked
Sollefteå kommun solleftea.se efilter.solleftea.se.:
ms86779323.msv1.invalid.:
efilter2.solleftea.se.:
True OK Not checked
Sollentuna kommun sollentuna.se mx10-se.staysecuregroup.com.:
mx20-se.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Solna stad solna.se cluster8a.eu.messagelabs.com.:
cluster8.eu.messagelabs.com.:
True OK Not checked
Sorsele kommun sorsele.se sorsele-se.se2.mx-wecloud.net.:
sorsele-se.se3.mx-wecloud.net.:
sorsele-se.se4.mx-wecloud.net.:
sorsele-se.se1.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Sotenäs kommun sotenas.se sotenas-se.mx1.staysecuregroup.com.:
sotenas-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Staffanstorps kommun staffanstorp.se gw.kavlinge.se.:
gw.staffanstorp.se.:
True OK Not checked
Stenungsunds kommun stenungsund.se stenungsund-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Stockholms stad stockholm.se stockholm.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Storfors kommun storfors.se mx6.electric.net.:
mx12.electric.net.:
True OK Not checked
Storumans kommun storuman.se mailgw2.net.umea.se.:
mailgw.net.umea.se.:
True OK Not checked
Strängnäs kommun strangnas.se strangnas-se.mx1.staysecuregroup.com.:
strangnas-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Strömstads kommun stromstad.se vsp.stromstad.se.:
True OK Not checked
Strömsunds kommun stromsund.se stromsund-se.mx1.staysecuregroup.com.:
stromsund-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Sundbybergs stad sundbyberg.se sbgsas01.sundbyberg.se.:
sbgsas02.sundbyberg.se.:
False OK Not checked
Sundsvalls kommun sundsvall.se mx-2.sundsvall.se.:
True OK Not checked
Sunne kommun sunne.se sunne-se.mx1.staysecuregroup.com.:
sunne-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Surahammars kommun surahammar.se surahammar-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Svalövs kommun svalov.se cluster4a.eu.messagelabs.com.:
cluster4.eu.messagelabs.com.:
True OK Not checked
Svedala kommun svedala.se svedala-se.se1.mx-wecloud.net.:
svedala-se.se2.mx-wecloud.net.:
svedala-se.se3.mx-wecloud.net.:
svedala-se.se4.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Svenljunga kommun svenljunga.se mx03.samkom.se.:
mx04.samkom.se.:
True OK Not checked
Säffle kommun saffle.se a.dns.tdc.se.:
saffle-se.mx2.staysecuregroup.net.:
saffle-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Säters kommun sater.se sater-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Sävsjö kommun savsjo.se savsjo-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Söderhamns kommun soderhamn.se soderhamn-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Söderköpings kommun soderkoping.se mx01.soderkoping.se.:
mx02.soderkoping.se.:
True OK Not checked
Södertälje kommun sodertalje.se mx11.electric.net.:
mx10.electric.net.:
True OK Not checked
Sölvesborgs kommun solvesborg.se mx.sbkf.se.:
True OK Not checked
Tanums kommun tanum.se tanum-se.se2.mx-wecloud.net.:
tanum-se.se4.mx-wecloud.net.:
tanum-se.se3.mx-wecloud.net.:
tanum-se.se1.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Tibro kommun tibro.se tibro-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Tidaholms kommun tidaholm.se tidaholm-se.mx1.staysecuregroup.com.:
tidaholm-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Tierps kommun tierp.se mx02.mep.pandasecurity.com.:
mx01.mep.pandasecurity.com.:
True OK Not checked
Timrå kommun timra.se mx11.electric.net.:
mx10.electric.net.:
True OK Not checked
Tingsryds kommun tingsryd.se tingsryd-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Tjörns kommun tjorn.se tjorn-se.mx2.staysecuregroup.net.:
tjorn-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Tomelilla kommun tomelilla.se tomelilla-se.mx1.staysecuregroup.com.:
tomelilla-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Torsby kommun torsby.se torsby-se.mx1.staysecuregroup.com.:
torsby-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Torsås kommun torsas.se torsas-se.mx1.staysecuregroup.com.:
torsas-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Tranemo kommun tranemo.se mx04.samkom.se.:
mx03.samkom.se.:
True OK Not checked
Tranås kommun tranas.se smtp.tranas.se.:
True OK Not checked
Trelleborgs kommun trelleborg.se mx02.trelleborg.se.:
mx01.trelleborg.se.:
False OK Not checked
Trollhättans stad trollhattan.se mx1.vsp.thn.gotanet.se.:
mx2.vsp.thn.gotanet.se.:
False OK Not checked
Trosa kommun trosa.se trosa-se.mx1-se.mailanyone.net.:
trosa-se.mx2-se.mailanyone.net.:
trosa-se.mx3-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Tyresö kommun tyreso.se in.hes.trendmicro.eu.:
True OK Not checked
Täby kommun taby.se taby-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Töreboda kommun toreboda.se mariestad-se.mx2-se.mailanyone.net.:
mariestad-se.mx3-se.mailanyone.net.:
mariestad-se.mx1-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Uddevalla kommun uddevalla.se uddevalla-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Ulricehamns kommun ulricehamn.se mx04.samkom.se.:
mx03.samkom.se.:
True OK Not checked
Umeå kommun umea.se mailgw3.net.umea.se.:
mailgw4.net.umea.se.:
umea-se.mail.protection.outlook.com.:
mailgw.net.umea.se.:
mailgw2.net.umea.se.:
True OK Not checked
Upplands Väsby kommun upplandsvasby.se upplandsvasby-se.mx1.staysecuregroup.com.:
upplandsvasby-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Upplands-Bro kommun upplands-bro.se upplandsbro.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Uppsala kommun uppsala.se uppsala-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Uppvidinge kommun uppvidinge.se uppvidinge-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Vadstena kommun vadstena.se smtpin01.itsam.se.:
True OK Not checked
Vaggeryds kommun vaggeryd.se ns.vaggeryd.se.:
True OK Not checked
Valdemarsviks kommun valdemarsvik.se halon01.valdemarsvik.se.:
halon02.valdemarsvik.se.:
True OK Not checked
Vallentuna kommun vallentuna.se vallentuna-se.mx2-se.mailanyone.net.:
vallentuna-se.mx3-se.mailanyone.net.:
vallentuna-se.mx1-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Vansbro kommun vansbro.se vansbro-se.mx1.staysecuregroup.com.:
vansbro-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Vara kommun vara.se goliskait-se.mx2.staysecuregroup.net.:
goliskait-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Varbergs kommun varberg.se varberg-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Vaxholms stad vaxholm.se mailbox.vaxholm.se.:
True OK Not checked
Vellinge kommun vellinge.se smtp.vellinge.se.:
vpn.infracontrol.com.:
mx11.electric.net.:
mx10.electric.net.:
True OK Not checked
Vetlanda kommun vetlanda.se vetlanda-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Vilhelmina kommun vilhelmina.se vilhelmina-se.se2.mx-wecloud.net.:
vilhelmina-se.se3.mx-wecloud.net.:
vilhelmina-se.se4.mx-wecloud.net.:
vilhelmina-se.se1.mx-wecloud.net.:
True OK Not checked
Vimmerby kommun vimmerby.se smtpin01.itsam.se.:
True OK Not checked
Vindelns kommun vindeln.se mailgw2.net.umea.se.:
mailgw.net.umea.se.:
True OK Not checked
Vingåkers kommun vingaker.se vingaker-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Vårgårda kommun vargarda.se mxtreme1.vargarda.se.:
mxtreme.vargarda.se.:
True OK Not checked
Vänersborgs kommun vanersborg.se vanersborg-se.mx1.staysecuregroup.com.:
vanersborg-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Vännäs kommun vannas.se mailgw.net.umea.se.:
True OK Not checked
Värmdö kommun varmdo.se varmdo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
varmdo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Värnamo kommun varnamo.se varnamo-se.mx1.staysecuregroup.com.:
varnamo-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Västerviks kommun vastervik.se vastervik-se.mx1.staysecuregroup.com.:
vastervik-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Västerås stad vasteras.se vasteras-se.mx2.staysecuregroup.net.:
vasteras-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Växjö kommun vaxjo.se vaxjo-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Ydre kommun ydre.se smtpin01.itsam.se.:
True OK Not checked
Ystads kommun ystad.se ystad-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Åmåls kommun amal.se mx.bengtsfors.se.:
mx.amal.se.:
False OK Not checked
Ånge kommun ange.se ange-se.mx1.staysecuregroup.com.:
ange-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Åre kommun are.se are-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Årjängs kommun arjang.se mx02.mep.pandasecurity.com.:
mx01.mep.pandasecurity.com.:
True OK Not checked
Åsele kommun asele.se mailgw2.net.umea.se.:
mailgw.net.umea.se.:
True OK Not checked
Åstorps kommun astorp.se astorp-se.mx1.staysecuregroup.com.:
astorp-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Åtvidabergs kommun atvidaberg.se smtpin01.itsam.se.:
True OK Not checked
Älmhults kommun almhult.se almhult-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Älvdalens kommun alvdalen.se alvdalen-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Älvkarleby kommun alvkarleby.se mx02.mep.pandasecurity.com.:
mx01.mep.pandasecurity.com.:
True OK Not checked
Älvsbyns kommun alvsbyn.se alvsbyn-se.mx2.staysecuregroup.net.:
alvsbyn-se.mx1.staysecuregroup.com.:
True OK Not checked
Ängelholms kommun engelholm.se cluster5a.eu.messagelabs.com.:
cluster5.eu.messagelabs.com.:
True OK Not checked
Öckerö kommun ockero.se ockero-se.mx1.staysecuregroup.com.:
ockero-se.mx2.staysecuregroup.net.:
False OK Not checked
Ödeshögs kommun odeshog.se smtpin01.itsam.se.:
True OK Not checked
Örebro kommun orebro.se orebro-se.mail.protection.outlook.com.:
True OK Not checked
Örkelljunga kommun orkelljunga.se orkelljunga-se.mx1-se.mailanyone.net.:
orkelljunga-se.mx2-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked
Örnsköldsviks kommun ornskoldsvik.se mailgw.ornskoldsvik.se.:
True OK Not checked
Östersunds kommun ostersund.se ostersund-se.mx1.staysecuregroup.com.:
ostersund-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Österåkers kommun osteraker.se osteraker-se.mx2.staysecuregroup.net.:
osteraker-se.mx1.staysecuregroup.com.:
False OK Not checked
Östhammars kommun osthammar.se osthammar-se.mx1.staysecuregroup.com.:
osthammar-se.mx2.staysecuregroup.net.:
True OK Not checked
Östra Göinge kommun ostragoinge.se mailgw.unikom.se.:
True OK Not checked
Överkalix kommun overkalix.se mail1.overkalix.se.:
mail2.overkalix.se.:
True OK Not checked
Övertorneå kommun overtornea.se overtornea-se.mx2-se.mailanyone.net.:
overtornea-se.mx3-se.mailanyone.net.:
overtornea-se.mx1-se.mailanyone.net.:
True OK Not checked